Nævnet

Natur- og Miljøklagenævnet er et kombinationsnævn, som består af:

 Formand
 Pernille Christensen

 Højesteretsdommere:
 Henrik Waaben og Marianne Højgaard Pedersen

 Politiske medlemmer: Parti  
 Ole Pilgaard Andersen Dansk Folkeparti
 Martin Glerup Socialdemokratiet
 Leif Hermann Socialistisk Folkeparti
 Peter Thyssen Radikale Venstre
 Per Larsen Det Konservative Folkeparti
 Marion Pedersen Venstre
 Jens Vibjerg Venstre

Sager efter miljøbeskyttelsesloven m.v.: Bilag A
Sager om miljøskade: Bilag B
sager efter lov om beskyttelse af havmiljøet: Bilag C
Sager efter lov om kemiske stoffer og produkter: Bilag D
Sager efter lov om miljø og genteknologi: Bilag E

 Navn (indstillet af) og Bilag Titel Sagsområde
Alfred Jokumsen (LF) Bilag A Bilag BSeniorrådgiver Cand.ScientAkvakultur, dambrug, havbrug m.m.
Allan Astrup Jensen (Miljøstyrelsen (Kemikalier)) (Miljøstyrelsen (Miljøteknologi)) Bilag ATeknisk Chef, cand.scientLuftforurening og toxikologi særligt udledninger af dioxin. Stoffers farlighed.
Anders Bækgaard (Naturstyrelsen (Vandområdet)) Bilag ADirektørVandforsyningsloven
Anders Carlsen (Miljøstyrelsen (Jord & Affald) Bilag AKontorchef, EmbedslægeRisikovurdering, dels i relation til menneskers sundhed (indeklima, kontakt, dyrkning), dels i relation til miljøet (grundvand, recipienter og miljøet i øvrigt) ved jord og grundvandsforurening. Sundhedsrisiko ved jordforurening.
Anders Jensen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A, Bilag C1 Bilag C2Projektchef MiljøHydraulisk ekspertise i forbindelse med tekniske anlæg på havet.
Anders Koed (Naturstyrelsen (vand)) Bilag A Fisks krav i vandløb, herunder ved vandindvinding
Anders Schmidt (DN) Bilag AkonsulentLivscyklus
Anita Carøe Henningsen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag ACand. AgroNæringsstofudvaskning fra landbruget til vand og natur.
Anna Bodil Hald (DN) Bilag B Terrestrisk natur, vandløb, skove, jagt, vandforsyning
Anna Studsholdt (DN) Bilag Aarkitekt, tidl. LandskabschefPlanlægning, VVM, turisme.
Anne Kirstine Lindvang (Danske Havne) Bilag C1 V3-1MiljølederOptagning og klapning af havbundsmateriale (sediment)
Annemette Geertinger (Miljøstyrelsen (Miljøteknologi) Bilag A Affaldsforbrænding
Anton Stahl Olafsson (DN) Bilag BgeografRekreative og landskabs værdier
Arne Jensen (AER) Bilag A Bilag BKonsulentBeskæftigelsesmæssige konsekvenser af miljøkrav, miljøstyring
Arne Munk (LF) Bilag A Bilag BChefkonsulentPrimærproduktion – kvæg
Arne Oxbøll (Miljøstyrelsen (Miljøteknologi)) Bilag A Lugt, herunder også lugt fra biogas
Arne Remmen (DN) Bilag AprofessorRenere teknologi
Arne Ruager (Håndværksrådet) Bilag A Bilag BIngeniørStøj
Bent Andersen (Miljøstyrelsen (Miljøteknologi)) Bilag A Bilag C2 Akustik og støj – udvikling, operationalisering og verifikation af beregningsmetoder for støj i eksterne miljøer. Støj fra aktiviteter i det åbne land.
Bent Lauge Madsen (Danmarks Sportsfiskerforbund) Bilag A Bilag BBiolog, mag.scientLov om vandløb og Lov om Vandforsyning
Bent Sømod (Dansk Ornitologisk Forening) Bilag C1 V3-1marinbiologmarin økologi, naturtyper, arter
Bent Aaby (DN) Bilag Bbiolog, tidl. prof.økologisk botanik, naturtypers dynamik, kulturlandskab
Bente Villumsen (DN) (Naturstyrelsen (Vandområdet)) Bilag A Bilag B V5CivilingeniørVandforsyningsloven. Miljømålsloven. Hydrogeologi og geologi
Beth Gydesen (DI) Bilag DAfdelingslederKemisk industri
Birgit Ingvorsen (LF) Bilag A Bilag BSpecialkonsulentØkologi
Bjarne Holm Jakobsen (DN) Bilag BPh.D.geosystemers grundlag for natur
Bjarne Moeslund (DN) Bilag Bbiologvandløbsøkologi, vedligeholdelse, søer, våd natur
Bjarne Søgaard (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag ACand. scient., seniorbiologTerrestriske naturtyper i Natura 2000-områder – artskendskab og gunstig bevaringstilstand. Bilag 4 – arter (padder og krybdyr).
Bo Jellesmark Thorsen (DN) Bilag BProfessor, forskningscheflivscyklus, standarder
Bodil Vestergaard (Naturstyrelsen (Landsplan)) Bilag AKonsulentLandskabelige påvirkninger/bevaringsværdier. Planlægning af det åbne land med særligt fokus på landskabet. Landskabsanalyse og -vurdering efter landskabskaraktermetoden og dens brug i forbindelse med kommuneplanlægning, vurdering af landskabets kapacitet i forhold til nyt landbrugsbyggeri, biogasanlæg, byudvikling og lokalisering af større tekniske anlæg.
Brian Kronvang (Naturstyrelsen (vand)) Bilag A Biologiske effekter på vandløb og søer ved forskellige tilførsler/niveauer af kvælstof, herunder fra landbrug, dambrug, spildevand m.v., Biologiske effekter på vandløb og søer ved forskellige tilførsler/niveauer af kvælstof, herunder fra havbrug, landbrug, spildevand, mv. Biologiske effekter på vandløb og søer ved forskellige tilførsler/niveauer af fosfor, herunder fra havbrug, landbrug, spildevand mv.
Carlo Sass Sørensen (Kystdirektoratet) Bilag C1KystmorfologKystmorfologi
Camilla Nørskov Flensted-Jensen (Håndværksrådet) Bilag A Bilag B V1MiljøkonsulentDrift af mindre virksomheder, indretning af værksteder, miljø generelt
Carsten Goldek (DI) Bilag AFabrikschefSpildevand
Carsten Jürgensen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Bilag C1KonsulentModellering og spredningsberegninger (bl.a. opløste stoffer) i salte vande.
Carsten Råd Petersen (Naturstyrelsen (Vandområdet)) Bilag AMiljøchefVandforsyningsloven. Affald og vandmiljø
Cecil Konijnendijk (DN) Bilag AProfessor, forstkandidatGrøn infrastruktur og governance, grønt bymiljø
Charlotte B. Madsen (Miljøstyrelsen (P&G)) Bilag DForskningslederToksikologi
Charlotte Thy(DI) (LF) Bilag A Bilag B V5MiljøchefFødevarevirksomheder, spildevand, grønne regnskaber.
Christian Bastholm (DI) Bilag D V2Vice PresidentKemisk industri, pesticider, toksikologi, økotoksikologi
Christian Damgaard (Håndværksrådet) Bilag A Bilag BKonsulentStøj, indretning af autoværksteder
Christian Friis (Landbrug & Fødevarer og Dansk Gartneri) Bilag DProfessor, Ph.D.Toksikologi
Christian Schack (Danmarks Rederiforening) Bilag C2 V3-2AfdelingslederHurtigfærger
Christian Skov (Danmarks Sportsfiskerforbund) Bilag ABiologØkolog med særligt kendskab til søer
Christian Wedell-Neergaard (Dansk Skovforening) Bilag BGodsejerLand- og skovbrugets praktiske driftsforhold
Claus Backalarz (Miljøstyrelsen (Miljøteknologi)) Bilag A Bilag C2 Akustik og støj – udvikling, operationalisering og verifikation af beregningsmetoder for støj i eksterne miljøer. Støj fra aktiviteter i det åbne land.
Claus Lambek Kristensen (Dansk Navigatørforening) Bilag C2 V3-2Lods 
Dan Borgen Hasløv (Naturstyrelsen (Landsplan)) Bilag AArkitekt M.A.A.Landskabelige påvirkninger/bevaringsværdier. Landskabsanalyse og landskabsforhold, særligt i tilknytning til store infrastrukturanlæg. Kommuneplanlægning og lokalplanlægning, planlægning og forvaltning af det åbne land, herunder landbrugsbyggeri. Forvaltning af kystnærhedszonen, herunder opgaver tilknyttet store anlæg ved havet. Turisme og friluftsliv og natur.
David John Gregory (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag C1 Bilag C2Senior ScientistMarin arkæologi
Ditte Eskjær (DN) Bilag A Bilag B V1Cand.Techn.Soc.Husdyrbrug og -lovgivning
Dorte Hamann (Miljøstyrelsen (Jord & Affald) Bilag AAfd. ing.Indretning og drift af affaldsdeponeringsanlæg. Affaldshåndtering.
Ebbe T Naamansen (DI) Bilag A Bilag BMiljøchefAffaldsanlæg
Ejner Eg Nielsen (Danmarks Sportsfiskerforbund) Bilag E V4ProfessorGenteknologi, genetisk analyse og monitering
Erik Damgaard Christensen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Hydraulisk ekspertise i forbindelse med tekniske anlæg på havet.
Erik Thomsen (Miljøstyrelsen (Erhverv)) Bilag A Kommunal industriregulering
Erik Tveskov (Danmarks Sportsfiskerforbund) Bilag A Bilag BBiologLov om Miljøgodkendelse af husdyrbrug
Esben Oddershede (LF) Bilag A Primærproduktion
Finn Adser (DI) Bilag A Bilag B V5Group Environment ManagerVirksomhedsmiljø generelt
Finn Jensen (By og Havn) Bilag C1ProjektlederHavnebygning og drift. Uddybning og klapning af havnesedimenter. Opsugning og indbygning af sandmaterialer. Deponering af forurenet havbund i havnesedimentdepotet. Nyttiggørelse af havbundsaflejringer. Indvinding af sandfyld.
Flemming Møhlenberg (LF) Bilag A Bilag BRådgiverAkvakultur, specielt havbrug.
Flemming Pagh Jensen (Dansk Ornitologisk Forening) Bilag C1 V3-1biologvandfugle, forstyrrelse, VVM
Flemming Rune (Naturstyrelsen (SNS)) Bilag ABiologSkov - biodiversitet
Flemming Spove (DI) Bilag ASenior Environmental ConsultantLuftforurening
Frank Søndergaard Jensen (DN) Bilag BSeniorforsker, Ph.D.Rekreation, naturturisme, værdisætning og opfattelser af natur
Fritz Hansen (LF) Bilag A Bilag BDirektørKorn- og foderstofvirksomheder, herunder tørrerier, renserier, kornlagre og støj.
Frode Thorhauge (Danmarks Sportsfiskerforbund) Bilag BBiologLov om Naturbeskyttelse
Ghita Cordsen Nielsen (Landbrug & Fødevarer og Dansk Gartneri) Bilag DLandskonsulentPraktisk anvendelse af planteværnsmidler specielt indenfor skadedyr og svampe
Gitte Blicher-Mathiesen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag ASeniorrådgiver PhD I Biologi, MScNæringsstofudvaskning fra landbruget til vand og natur.
Hans- Martin Olsen (Danmarks Sportsfiskerforbund) Bilag A V1Biologvådområder, naturgenopretning, vandrammedirektiv
Hans Otto Holmegård Kristensen (Bilfærgernes Rederiforening) Bilag C2 V3-2SeniorforskerHurtigfærger Bølger
Helle Buchardt Boyd (Friluftsrådet) Bilag E V4Seniortoksikolog, cand. bromToksikologi. Drikkevand. Fødevarer. Risikovurderinger
Helle Vibeke Andersen (Miljøstyrelsen (Erhverv)) Bilag ASeniorforsker, civilingeniør, phDLuftforurening fra husdyrbrug – emission og tør/våddeposition af ammoniak
Henning Smith Nielsen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Bilag C1SeniorkonsulentMarin hydrologi - karakterisering, modellering og forvaltning af vandkredsløb og stoftransport i danske og internationale sammenhænge
Henrik Kolstad (Naturstyrelsen) Bilag AEmbedslægeSundhed og grænseværdier
Henrik Præstholm (DN) Bilag Atidl. Landskabsch. Cand.geomLandskab, forvaltning, kulturarv og adgangsforhold.
Henrik S. Lund (Danamrks Fiskeri) Bilag C1 V3-1BiologFiskeriteknologi. Bestandsvurderinger. Klapning. Anlæg på søterritorium. Habitatdirektivet
Ian Sehested Hansen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Modellering og spredningsberegninger i salte vande.
Ib Johnsen (Miljøstyrelsen (Jord & Affald) Bilag AProfessor, lic.scient.Jordforurening og luftforurening. Risikovurdering, dels i relation til menneskers sundhed (indeklima, kontakt, dyrkning), dels i relation til miljøet (grundvand, recipienter og miljøet i øvrigt) ved jord og grundvandsforurening.
Ib Krag Petersen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Bilag C1 Bilag C2 Internationalt beskyttede fuglearter og -bestandes tolerance over for forstyrrelser
Jacob Carstensen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Målsætninger og kvalitetselementer i marine områder, jf. vandrammedirektivet
Jacob Woge Nielsen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag C1 Bilag C2OceanografOceanografi - udvikling, operationalisering og verifikation af havmodeller for havcirkulation, vandstand og bølger.
Jakob Strand (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Bilag C1 Metaller og miljøfarlige stoffers spredning i forskellige vandmiljøer – vandløb, søer, havområder. Metaller og miljøfarlige stoffers ophobning i biologiske organismer på alle trofiske niveauer. Metaller og miljøfarlige stoffers biologiske korttids- og langtidsophobning i biologiske organismer på alle trofiske niveauer. Metaller og miljøfarlige stoffers biologiske korttids- og langtidseffekter på alle trofiske niveauer.
Jakob Tougaard (DN) Bilag B Bilag C1biolog, DMUhavpattedyr og støj
Jan K. Schjørring (LF) Bilag AProfessorPlanteernæring
Jan Karnø (Danmarks Sportsfiskerforbund) Bilag A Bilag BCand.scient.polLov om Miljøbeskyttelse
Jan Kjærulf Pedersen (DI) Bilag AMiljøchefVirksomhedsmiljø generelt, jordforurening
Jan Nicolaisen (DN) Bilag C1 V3-1biolog, dykkermarin økologi, naturtyper, arter
Jeanett Vikkelsøe (DI) Bilag ASalgs og MarkedsdirektørAffaldshåndtering
Jens Borum (DN) Bilag B Bilag C1biolog, lektormarin økologi, eutrofiering, ålegræs, alger
Jens Erik Jensen (Landbrug & Fødevarer og Dansk Gartneri) Bilag D V2LandskonsulentPraktisk anvendelse af planteværnsmidler specielt indenfor herbicider og miljø
Jens Kristoffersen (LF) Bilag AHusejerPrimærproduktion – kvæg
Jens Kvorning (Naturstyrelsen (Landsplan)) Bilag ACenterleder, professor, arkitekt M.A.A.Landskabelige påvirkninger/bevaringsværdier Byudvikling, byomdannelse og planlægning i kommune- og regionskala. Forholdet mellem by og landskabsplanlægning og konflikter mellem byudvikling og det åbne landskab, herunder landskabsanalyse og -vurdering efter landskabskaraktermetoden og dens brug i forbindelse med kommuneplanlægning, vurdering af landskabets kapacitet i forhold til turist- og rekreationsformål, nyt landbrugsbyggeri, biogasanlæg, byudvikling og lokalisering af større tekniske anlæg.
Jens Møller Andersen (DN) Bilag A Bilag BCiv.ing., tidl. Forskningschefvandøkologi, påvirkning-effekt, miljømålslov.
Jens Ole Frier (Danmarks Sportsfiskerforbund) Bilag A Bilag B Bilag C1 Bilag C2Lektor Ph.d i biologiForurening fra akvakultur, herunder havbrug
Jens Peter Jeppesen (DN) Bilag B Bilag C1biolog, dir Øresundsakvarietmarin økologi og toksikologi
Jens Rosendal Valeur (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Bilag C1Chefkonsulent MiljøvurderingMarin hydrologi - karakterisering, modellering og forvaltning af vandkredsløb og stoftransport i danske og internationale sammenhænge. Spredning og ophobning i det marine miljø af sedimenter ifm etablering og drift af tekniske anlæg.
Jens Skriver (Naturstyrelsen (Vand)) Bilag A Vandløbsøkologi (faunabedømmelse)
Jens Thiesen (DI) Bilag A V1MiljøchefStøj og luftforurening
Jesper H. Andersen (DN) Bilag B Bilag C1biologvand økologi
Jesper Kjølholt (DN) Bilag A Bilag D V2 Pesticider, kemiske stoffer og produkter
Jesper Lund-Larsen (AER) Bilag A Bilag B Bilag E V1 V4KonsulentKemiske og biologiske miljøproblemer, toksikologi, vand- og luftforurening, recipientpåvirkninger forårsaget af luftforurening og udslip til såvel fersk- som havvand, kemiske miljøproblemer, risikobetonede processer.
Jette Bjerre Hansen (Miljøstyrelsen (Jord & Affald) Bilag ACiv.ing., Ph.D.Indretning af anlæg, der kan modtage forurenet jord ved deponering og genanvendelse af forurenet jord. Prøvetagning – af tilført jord, af underliggende jord og af underliggende grundvand, herunder monitering af grundvand ved deponering og genanvendelse af forurenet jord. Tilførte stoffers udvaskningsegenskaber og forureningspotentiale i affaldsdeponeringsanlæg. Affaldskarakterisering og påvirkning af grundvand hhv. marine områder. Affaldshåndtering.
Jette Rank (DN) Bilag Dmiljøtoxikologkemiske stoffer
Jette Rohde (Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere) Bilag B Bilag C1 V3-1direktørIndvending af sand, grus og sten fra havbunden til betonindustrien eller sandfyld til kystsikring og landopfyldning. Oprensning og uddybning af havneområder og sejlrender med efterfølgende dumpning på havbunden eller som nyttiggjorte fyld- eller kvalitetsmaterialer.
John Jensen (Kystdirektoratet) Bilag C2CivilingeniørHydrauliske/hydrodynamiske problemstillinger ifm. hurtigfærgers bølgedannelse i havne, kystfarvande og offshore” og ”Spredning og ophobning af havbundssedimenter som følge af påvirkning af bølger fra hurtigfærger.
John Jensen (Miljøstyrelsen (Jord & Affald) (Landbrug & Fødevarer og Dansk Gartner) Bilag A Bilag DCand.Scient, Ph.D.Metaller og miljøfarlige stoffers spredning i forskellige terrestriske miljøer. Risikovurdering, dels i relation til menneskers sundhed (indeklima, kontakt, dyrkning), dels i relation til miljøet (grundvand, recipienter og Slamhåndtering).
Jonas Teilmann (DN) Bilag B Bilag C1 Bilag C2 V3-2biolog, DMUhavpattedyr økologi
Jytte Agnete Heslop (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag AMag.scient. biologGenerel naturbeskyttelse, herunder landbrugets påvirkning af natur (specielt terrestisk) og miljø/ammoniakpåvirkninger.
Jørgen Fredsøe (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Bilag C1 Hydraulisk ekspertise i forbindelse med tekniske anlæg på havet.
Jørgen Kragh (Miljøstyrelsen (Miljøteknologi)) Bilag A Bilag C2 Akustik og støj – udvikling, operationalisering og verifikation af beregningsmetoder for støj i eksterne miljøer. Støj fra aktiviteter i det åbne land.
Jørgen Overgaard Leth (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag C1Phd. Geologi - SeniorrådgiverMarine sedimenter - udbredelser og fordelinger ift. kornstørrelse
Jørgen Rasmussen (Dansk Navigatørforening) Bilag C2Lods 
Jørn Bo Jensen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag C1SeniorforskerMarine sedimenter – udbredelser og fordelinger ift. kornstørrelse
Karsten Dahl (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Bilag C1 Bilag C2 Internationalt beskyttede marine arter og naturtypers økologiske funktion og bevaringsstatus. Marine naturtyper i Natura 2000-områder – artskendskab og gunstig bevaringstilstand.
Karsten H. Jensen (Naturstyrelsen (Vandområdet)) Bilag AProfessorHydrologi. Hydrogeologi og geologi. Grundvandsstrømning
Karsten Kristensen (AER) Bilag C1 V3-1ForhandlingssekretærVirkning af klapning på miljøet (interne og eksterne miljøspørgsmål) samt kompetencer.
Karsten Lund Larsen (Danmarks Jægerforbund) Bilag BForstkandidatLov om skove, natur- og vildtforvaltning
Karsten Thomsen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag APhD i biologiSkove – biodiversitet
Katrine Hahn Kristensen (DN) Bilag Bph.d.Botanik, skovøkologi, naturnær skovdrift
Keld Koustrup Sørensen (DN) Bilag A Bilag B V1MiljøplanlæggerNatur, forvaltning, landbrug, planlægning
Keld Mortensen (DN) Bilag Bbiolog, seniorkonsulentvandløbsøkologi, beskyttet natur
Kim Christiansen (DN) Bilag A Bilag B V5civ. IngeniørLivscyklus, standarder
Kim Fynbo Nielsen (Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere) Bilag B Bilag C1RegionsdirektørIndvending af sand, grus og sten fra havbunden til betonindustrien eller sandfyld til kystsikring og landopfyldning. Oprensning og uddybning af havneområder og sejlrender med efterfølgende dumpning på havbunden eller som nyttiggjorte fyld- eller kvalitetsmateriale
Kim Gustavson (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Bilag C1 Metaller og miljøfarlige stoffers spredning i forskellige vandmiljøer – vandløb, søer, havområder. Metaller og miljøfarlige stoffers ophobning i biologiske organismer på alle trofiske niveauer. Metaller og miljøfarlige stoffers biologiske korttids- og langtidseffekter på alle trofiske niveauer.
Kim Ib Sørensen (DI) Bilag E V4Afdelingsleder 
Kim Nørgaard Mouritsen (Danmarks Sportsfiskerforbund) Bilag A Bilag C1 Bilag C2 V3-1Cand. Scient. (marinøkologi/ornithologi) MarinøkologMarine naturtyper og arter/effekter af marin eutrofiering. Marine målsætninger jf. vandrammedirektivet
Klaus Andersen (Danske Havne) Bilag C1HavneingeniørOptagning og klapning af havbundsmateriale (sediment)
Klavs Bender (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag AMarinebiologInternationale aftaler om beskyttelse af havmiljøet
Knud Erik Nielsen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Biologiske effekter på terrestriske naturtyper ved forskellige tør/våddepositionsmængder af kvælstof på beskyttede naturtyper. Generel naturbeskyttelse, herunder landbrugets påvirkning af natur (specielt terrestisk) og miljø/ammoniakpåvirkninger..
Knud Suhr (Miljøstyrelsen (Erhverv)) Bilag ATeamleder, cand.agroKommunal administration af husdyrbrugloven
Kurt Malmbak-Kjeldsen (LF) Bilag A Bilag BKonsulentAkvakultur, dambrug, havbrug mm.
Kåre Fog (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Bilag 4 – arter (padder og krybdyr)
Lars Chr. Rejkjær (LF) Bilag A Bilag BGårdejerPrimærproduktion – svinebrug
Lars Find Andersen (DI) Bilag DMiljø- og udviklingschefKemisk industri
Lars K. Gram (Miljøstyrelsen (Miljøteknologi) Bilag A Luftforurening, herunder målinger af emissioner til luften
Lars Vedsmand (AER) Bilag A Bilag BKonsulentMiljø- og ressourceproblemer i forbindelse med byggeprocesser, byggemateriale, byggeaffald m.v.
Leo Langgaard (Naturstyrelsen (Vandområdet)) Bilag ACivilingeniør, projektlederSpildevand. Afløbssystemer. Tilledning til renseanlæg. BAT. Rensemetoder
Lisbeth Norup Frømling (Danmarks Rederiforening) Bilag B V5QM/HSE DirectorMiljøskader
Lisbeth Valentin Hansen (Landbrug & Fødevarer og Dansk Gartneri) Bilag DExecutive AdvisorToksikologi
Marianne Lyngsaa (DI) Bilag DQuality System ManagerKemisk industri
Marlene Rosenlund (Dansk Navigatørforening) Bilag C2Lods 
Martin Hesseløe (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Bilag 4 – arter (padder og krybdyr)
Martin Porsgaard (DI) Bilag AManager, Environment & SustaniabilityVirksomhedsmiljø generelt. Luftfart
Martin Søndergaard (DN) (Naturstyrelsen (vand)) Bilag Abiolog, dr scientSøøkologi. Biologiske effekter på vandløb og søer ved forskellige tilførsler/niveauer af kvælstof, herunder fra landbrug, dambrug, spildevand m.v. Biologiske effekter på vandløb og søer ved forskellige tilførsler/niveauer af kvælstof, herunder fra havbrug, landbrug, Biologiske effekter på vandløb og søer ved forskellige tilførsler/niveauer af fosfor, herunder fra havbrug, landbrug, spildevand mv.
Mats Westin (Miljøstyrelsen (P&G)) Bilag DDr.Træbeskyttelsesmidler
Merete Lyngbye (LF) Bilag A Bilag BProjektchef, civilingeniørLugt (industri og primærbedrifter)
Mette Christensen (Miljøstyrelsen (Erhverv)) Bilag A Kommunal industriregulering. Risikovirksomheder.
Mette Christophersen (Miljøstyrelsen (Jord & Affald) Bilag ACiv. ing., ph.d.Metaller og miljøfarlige stoffers spredning i forskellige terrestriske miljøer. Risikovurdering, dels i relation til menneskers sundhed (indeklima, kontakt, dyrkning), dels i relation til miljøet (grundvand, recipienter og miljøet i øvrigt) ved jord og grundvandsforurening. Stoffers opførsel i jord og grundvand, herunder bl.a. nedbrydningsforhold og udvaskning. Undersøgelsesmetodik og målemetoder ved jord og grundvandsforurening. Afværgeteknologier ved jord og grundvandsforurening.
Mette Martina Broholm (Miljøstyrelsen (Jord & Affald) Bilag ALektor Akademi inge. Ph. D.Metaller og miljøfarlige stoffers spredning i forskellige terrestriske miljøer. Risikovurdering, dels i relation til menneskers sundhed (indeklima, kontakt, dyrkning), dels i relation til miljøet (grundvand, recipienter og miljøet i øvrigt) ved jord og grundvandsforurening. Stoffers opførsel i jord og grundvand, herunder bl.a. nedbrydningsforhold og udvaskning. Undersøgelsesmetodik og målemetoder ved jord og grundvandsforurening. Afværgeteknologier ved jord og grundvandsforurening.
Mette Schmidt (danske havne) Bilag C1 V3-1Teknisk ChefOptagning og klapning af havbundsmateriale (sediment)
Michael Møller Hansen (Danmarks Sportsfiskerforbund) Bilag B Bilag E V4InstitutlederLov om Miljø og Genteknologi
Michael Nielsen (Danmarks Sportsfiskerforbund) Bilag AAfdelingsleder, civilingeniørHydrauliker med kendskab til sedimenttransport. Renseteknikker og BAT for spildevandsrensning. Beskyttelse af rensningsanlæg.
Michael Olesen (DN) Bilag B Bilag C1 V3-1havbiolog, lektormarin økologi og forvaltning, bunddyr, plankton
Michael Z. Hauschild (DN) Bilag A Bilag B Bilag D V2proff., civ.ingLivscyklus, produkter og systemer, kemi.
Morten Christensen (DN) Bilag BSeniorkonsulent, Ph.D., biologNaturforvaltning, N2000, Bilag IV arter, Skov, svampe
Morten Pejrup (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag C1 Hydraulisk ekspertise ifm uddybning og klapning af havbundsmaterialer. Det kystnære landskab – herunder vådområder
Morten Sørensen (DN) Bilag A Bilag Bcand.scient. biologi og kemiGrundvand, forvaltning, vandplaner
Nicolaj Friberg (Naturstyrelsen (Vand)) Bilag A Biologiske effekter på vandløb og søer ved forskellige tilførsler/niveauer af kvælstof, herunder fra landbrug, dambrug, spildevand m.v. Biologiske effekter på vandløb og søer ved forskellige tilførsler/niveauer af kvælstof, herunder fra havbrug, landbrug, spildevand, mv. Biologiske effekter på vandløb og søer ved forskellige tilførsler/niveauer af fosfor, herunder fra havbrug, landbrug, spildevand mv. Vandløbsøkologi (faunabedømmelse). Fisks krav i vandløb, herunder ved vandindvinding.
Niels Bering Ovesen (Vand) Bilag A Beregninger af vandstande og spredninger mv. i vandløb og søer, herunder beregninger bag fortynding af stoffer i dambrug. Hydrometri mv.
Niels Ebbehøj (Miljøstyrelsen (P&G)) (Arbejdstilsynet) Bilag DOverlæge, dr.med.Arbejdsmedicin
Niels Henrik Simonsen (Danmarks Jægerforbund) Bilag BVildtbiolog og strandjagtskonsulentLov om jagt og vildtforvaltning, Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet, reservater, fuglevildt (ænder, gæs, vadefugle)
Niels Mikkelsen (DI) Bilag EPresident Production 
Nijs Jan Duijm (Miljøstyrelsen (Erhverv)) Bilag A Risikovirksomheder
Ole Callesen (LF) Bilag A Bilag BForskningschefGartneri
Ole Pontoppidan (LF) Bilag AProjektlederLugt (industri)
Ole Yding (Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere) Bilag B Bilag C1Tendering managerIndvending af sand, grus og sten fra havbunden til betonindustrien eller sandfyld til kystsikring og landopfyldning. Oprensning og uddybning af havneområder og sejlrender med efterfølgende dumpning på havbunden eller som nyttiggjorte fyld- eller kvalitetsmateriale
Oluf Lauridsen (DI) Bilag A Bilag BUdviklingschefLuftforurening, virksomhedsmiljø generelt
Ove Folmer (Håndværksrådet) Bilag A Bilag BMiljøkonsulentEnergibesparelse, miljø generelt
Ove Johansen (Miljøstyrelsen (Erhverv)) Bilag AMiljøsagsbehandler, LandbrugsteknikerKommunal administration af husdyrbrugloven
Palle Kjeldsen (LF) Bilag A Bilag B Svineproduktion, slagterier, kødfoder- og konservesfabrikker.
Per Bovbjerg Pedersen (LF) Bilag A Bilag BSektionschefAkvakultur, dambrug, havbrug m.m.
Per Løfstrøm (Miljøstyrelsen (Miljøteknologi)) Bilag A OML-beregninger
Per Nielsen Kudsk (Landbrug & Fødevarer og Dansk Gartneri) Bilag D V2SeniorforskerPesticidanvendelse
Per Tybirk (LF) Bilag A Bilag BChefkonsulentFodring og ernæring
Peter B. Adamsen (DN) Bilag A Bilag B Bilag Ding.,ChefkonsulentForurenet jord, grundvand, vandløb, fisk, vådområder.
Peter Blanner (DN) Bilag B Bilag C1 Bilag C2 V3-2havbiologmarin økologi, forvaltning
Peter Hasbro (Naturstyrelsen (Vand)) Bilag ACivilingeniør, Ph. D.Geoteknik (herunder grundvandssænkning)
Peter Kai (LF) Bilag AForskerLundbrugsbygninger/lugt
Peter Sloth (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag C2 Hydraulisk/hydrodynamiske problemstillinger ifm hurtigfærgers bølgedannelser i havne, kystfarvande og offshore.
Peter Steen Mikkelsen (Naturstyrelsen (Vandområdet)) Bilag AAssociate professorMiljømålsloven, regnvand. Overfladeafstrømning
Poul Andersson (DI) Bilag E V4Adm. Direktør 
Poul Bjerregaard (Miljøstyrelsen (P&G)) Bilag DProfessorØkotoksikolgi
Poul Pedersen (LF) Bilag A Bilag BProjektchefStald- og miljøteknologi
Preben Bach Holm (Landbrug & Fødevarer) Bilag E V4ForskningslederPlantemolekylærbiologi og plantegenetik
Preben Clausen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Bilag C1 Bilag C2 Internationalt beskyttede fuglearter og -bestandes tolerance over for forstyrrelser
Rasmus Ejrnæs (Naturstyrelsen (Natur)) (DN) Bilag A Bilag BSeniorforsker, Ph.D.Internationalt og §3 beskyttede naturtypers tolerance for tilførsler af næringssalte. Terrestriske naturtyper i Natura 2000-områder – artskendskab og gunstig bevaringstilstand. Biologiske effekter på terrestriske naturtyper ved forskellige tør/våddepositionsmængder af kvælstof på beskyttede naturtyper. Skove – biodiversitet.
Rikke Bagger Jørgensen (DN) Bilag B Bilag E V4seniorforskergenteknologi
Robert Taylor (Miljøstyrelsen (Erhverv)) Bilag A Risikovirksomheder
Rolf Deigaard (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag C2 Spredning og ophobning af havbundssedimenter som følge af påvirkning af bølger fra hurtigfærger.
Signe Marie Ingvardsen (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag C1 Kystmorfologi
Signe Nepper Larsen (DN) (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag A Bilag B V1 V5biologNatur, botanik, naturbeskyttelselov, Natura 2000, VVM. Internationalt og §3 beskyttede naturtypers tolerance for tilførsler af næringssalte. Terrestriske naturtyper i Natura 2000-områder – artskendskab og gunstig bevaringstilstand. Biologiske effekter på terrestriske naturtyper ved forskellige tør/våddepositi (specielt terrestisk) og miljø/ammoniakpåvirkninger.
Sten Bøgild Frandsen (Danmarks Sportsfiskerforbund) Bilag B V5MiljøteknikkerVandløb, fisk, smådyr og fysiske forhold. Vurdering af skader i forbindelse med akutte forureninger. Vandløbsloven. Lov om miljøskader
Steen Fogde (Miljøstyrelsen (Erhverv)) Bilag A Kommunal industriregulering
Steen Gyldenkærne (Miljøstyrelsen (Erhverv)) Bilag ASenioforsker, Cand.agro, PhDLuftforurening fra husdyrbrug – emission og tør/våddeposition af ammoniak
Steen Ravn Christensen (Danmarks Sportsfiskerforbund) Bilag A Bilag B Bilag D V2Cand. Scient - Kemi/biologLov om Forurenet Jord
Steen Wegge Laursen (LF) Bilag B V5 Oplysninger eftersendes
Steffen Brøgger-Jensen (Dansk Ornitologisk Forening) Bilag C2 V3-2Biologfugle, natur, VVM
Stig Feodor Nielsen (Landbrug & Fødevarer og Dansk Gartneri) Bilag DKonsulentPraktisk anvendelse af planteværnsmidler specielt indenfor grøntsager og bær
Stig Helmig (Naturstyrelsen) Bilag B, Bilag CKonsulentKystprocesser, sedimenter
Søren Boas (Dansk Skovforening) Bilag B V5Stiftsforvalter, overførsterPraktisk og teoretisk skovdrift. Natura 2000.
Søren Christoffersen (Håndværksrådet) Bilag A Bilag BChefkonsulentStoffer med farlige egenskaber, indretning af værksteder
Søren Evald Jensen (Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere) Bilag B Bilag C1OmrådechefIndvending af sand, grus og sten fra havbunden til betonindustrien eller sandfyld til kystsikring og landopfyldning. Oprensning og uddybning af havneområder og sejlrender med efterfølgende dumpning på havbunden eller som nyttiggjorte fyld- eller kvalitetsmaterialer.
Søren Gabriel (DN) Bilag A Bilag BbiologSpildevand, BAT, regnvand
Søren Kolind Hvid (LF) Bilag A Bilag BSpecialkonsulentMarkvanding og planteproduktion
Søren Pedersen (LF) Bilag AAfdelingslederLandbrugsbygninger, lugt, staldklima (støv, gasser og husdyrs varmeproduktion på staldniveau), ventilationsanlæg.
Søren Rasmussen (Miljøstyrelsen (Miljøteknologi)) Bilag A Bilag C2 Akustik og støj – udvikling, operationalisering og verifikation af beregningsmetoder for støj i eksterne miljøer. Støj fra aktiviteter i det åbne land.
Tage Pedersen (LF) Bilag A Bilag BPelsdyravlerPelsdyr
Tasin Dudus (DI) Bilag DSektionslederKemisk industri, medicinalindustri
Thomas Højlund Christensen (Miljøstyrelsen (Jord & Affald) Bilag AProfessor dr. agroJord- og grundvandsforurening. Affald. Indretning og drift af affaldsdeponeringsanlæg. Affaldshåndtering. Forbrændingsprocesser.
Thomas Knudsen (LF) Bilag A Bilag B Fjerkræfarme
Thorkild Dahl Nielsen (LF) Bilag A Primærproduktion og vandindvinding
Tine Falkentorp (Naturstyrelsen (Landsplan)) Bilag ALandskabsarkitekt M.A.A.Landskabelige påvirkninger/bevaringsværdier. Forvaltning og planlægning for det åbne land, landskabsanalyse og landskabskarakter, kommune- og lokalplanlægning, planlægning af naturgenopretningsprojekter, nationalparker og natur iøvrigt, planlægning for friluftsliv og turisme, samt forvaltning af kystnærhedszonen.
Torben Astrup (Naturstyrelsen (Natur)) (Miljøstyrelsen (Miljøteknologi)) Bilag A Bilag C2 Akustik og støj – udvikling, operationalisering og verifikation af beregningsmetoder for støj i eksterne miljøer. Støj fra aktiviteter i det åbne land.
Torben Kvist (Miljøstyrelsen (Miljøteknologi)) Bilag A Luftemissioner fra biogas
Tore Christian Svendsen (Danmarks Sportsfiskerforbund) Bilag ACand. ScientToxikolog med særligt kendskab til søer
Tove Enggrob Boon (DN) Bilag AseniorforskerBorgerinddragelse, governance, N 2000, miljøadfærd
Trine Bergholtz (Danmarks Jægerforbund) Bilag B V5Biolog og international konsulentLov om naturbeskyttelse, Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektivet, internationale konventioner i relation til natur og jagt. Botanik
Trine Borum Bojsen (Danske Privathavne) Bilag C1AfdelingslederMiljøundersøgelser og VVM ifm. havne- og vandbygning samt vindmøller, Oprensning og sedimentspild, Deponering af sedimenter, Klapning
Troels Aagaard (DN) Bilag B Bilag C2naturgeograf, lektorkystprocesser, sedimenter
Uffe Stephansen(DI) Bilag A Bilag BAfdelingschefRisikobetonede processer og oplagring og transport af farlige stoffer
Uffe Sønderhousen (DI) Bilag A Bilag BMiljøchefVirksomhedsmiljø generelt
Ulrika Karlsson Stigsdotter (DN) Bilag ALektor, landskabsarkitektTerapihaver, sundhed og natur, grøn byplanlægning
Vibeke Nellemann (Naturstyrelsen (Landsplan)) (Naturstyrelsen (Natur)) Bilag ASeniorrådgiverLandskabelige påvirkninger/bevaringsværdier. Planlægning og forvaltning i det åbne land, herunder især landskabsanalyse og landskabskarakter, kommuneplanlægning og lokal områdeplanlægning, lokalisering af landbrugsbyggeri, planlægning for friluftsliv og turisme samt natur- og kystzoneforvaltning.
Aase Lynæs (Miljøstyrelsen (Erhverv)) Bilag A Kommunal industriregulering

Medlemmer af visitationsudvalget efter forretningsordenens § 4, stk. 1, nr. 1 (sager efter miljøbeskyttelsesloven m.v.): Bilag A

Indstillet af DI:
Jens Thiesen

Indstillet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:
Jesper Lund-Larsen

Indstillet af Håndværksrådet:
Camilla Nørskov Flensted-Jensen

Indstillet af Landbrug og Fødevarer:
Esben Oddershede

Indstillet af Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Danmarks Sportsfiskerforbund i forening:
Keld Koustrup Sørensen
Ditte Eskjær
Signe Nepper-Larsen
Hans Martin Olsen


Medlemmer af visitationsudvalget efter forretningsordenens § 4, stk. 1, nr. 5 (sager om miljøskade): Bilag B

Indstillet af DI, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Håndværksrådet, Landbrug & Fødevarer, Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere, Danmarks Rederiforening og Dansk Skovforening i forening:
Søren Boas
Lisbeth Norup Frømling
Steen Wegge Laursen
Charlotte Thy
Finn Adser

Indstillet af Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Jægerforbund i forening:
Trine Bergholtz
Sten Bøgild Frandsen
Bente Villumsen
Signe Nepper Larsen
Kim Christiansen


Medlemmer af visitationsudvalget efter forretningsordenens § 4, stk. 1, nr. 3 (sagerne efter havmiljøloven om dumpning af optaget havbundsmateriale, og om foretagelse af undersøgelser heraf): Bilag C1

Indstillet af Danske Havne, Foreningen af Danske Privathavne og By & Havn i forening:
Mette Scmidt
Anne Kirstine Lindvang

Indstillet af Danmarks Fiskeriforening:
Henrik S. Lund

Indstillet af Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere:
Jette Rohde

Indstillet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:
Karsten Kristensen

Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Danmarks Sportsfiskerforbund i forening:
Kim Nørgaard Mouritzen
Jan Nicolaisen
Michael Olesen
Flemming Pagh Jensen
Bent Sømod


Medlemmer af visitationsudvalget efter forretningsordenens § 4, stk. 1, nr. 3 (sager om afgørelser om hurtigfærger): Bilag C2

Indstillet af Bilfærgernes Rederiforening:
Hans Otto Holmegård Kristensen

Indstillet af Danmarks Rederiforening:
Christian Schack

Indstillet af Dansk Navigatørforening:
Claus Lambek Kristensen

Indstillet af Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Danmarks Sportsfiskerforbund i forening:
Steffen Brøgger-Jensen
Jonas Teilmann
Peter Blanner


Medlemmer af visitationsudvalget efter forretningsordenens § 4, stk. 1, nr. 2 (sager efter lov om kemiske stoffer og produkter): Bilag D

Indstillet af Dansk Industri:
Christian Bastholm

Indstillet af Landbrug og Fødevarer:
Jens Erik Jensen

Indstillet af Dansk Gartneri:
Per Nielsen Kudsk

Indstillet af Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Danmarks Sportsfiskerforbund i forening:
Steen Ravn Christensen
Michael Z. Hauschild
Jesper Kjølholt


Medlemmer af visitationsudvalget efter forretningsordenens § 4, stk. 1, nr. 4 (sager efter lov om miljø og genteknologi): Bilag E

Indstillet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:
Jesper Lund-Larsen

Indstillet af Håndværksrådet:
Kim Ib Sørensen

Indstillet af Landbrug og Fødevarer:
Preben Bach Holm

Indstillet af Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet og Danmarks Sportsfiskerforbund i forening:
Michael Møller Hansen
Rikke Bagger Jørgensen
Ejner Eg Nielsen
Helle Buchardt Boyd